Looshaus

Looshaus

ロースハウス 竣工 1911(明治44) 場所 オーストリア…

Villa Savoye

Villa Savoye

サヴォア邸 竣工 1931(昭和6) 場所 フランス・パリ郊…